Careers


Description

Position

Graphic Design

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบ ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการ์ณ 3-5 ปี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่น และติดตามงาน
รายละเอียดของงาน
 
 • ดูแลและจัดทำ  Graphic ระบบ ERP ที่ใช้ภายในเครือบริษัท และ Web Site ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

1


Implement

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่น และติดตามงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นตรรกะ เข้าใจระบบการทำงาน และคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้
 • มีทักษะการใช้ฐานข้อมูล MS SQL SERVER
 • มีทักษะการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
 
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลและ Support ระบบ ERP ที่ใช้ภายในเครือบริษัท ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
Click for Apply Job :
Apply

1


Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่น และติดตามงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นตรรกะ เข้าใจระบบการทำงาน และคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้
 • มีทักษะการใช้ ภาษา VB.NET หรือ C# อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • มีทักษะการใช้ฐานข้อมูล MS SQL SERVER
 • มีทักษะการสร้างรายงานด้วย Crystal Report 
 
 
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลและพัฒนาระบบ ERP ที่ใช้ภายในเครือบริษัท ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

1


เจ้าหน้าที่ IE

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาตร์ / คหกรรมศาสตร์ ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานและสื่อสารได้ดี 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.OFFICE
 
รายละเอียดของงาน
 
 • เป็นวิศวกรปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประสานงานกับแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

2