Careers


Description

Position

Product Developer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมสิ่งทอ / แฟชั่นดีไซด์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Officer และ Internet ได้ดี
 • มีพื้นฐานด้านงาน UX/UI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการด้านงานการ์เม้นท์ (Garment)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • วิเคราะห์และออกแบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตใน Pilot Projec
 
Click for Apply Job :
Apply

หลายอัตรา


Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่น และติดตามงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นตรรกะ เข้าใจระบบการทำงาน และคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้
 • มีทักษะการใช้ ภาษา VB.NET หรือ C# อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • มีทักษะการใช้ฐานข้อมูล MS SQL SERVER
 • มีทักษะการสร้างรายงานด้วย Crystal Report 
 
 
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลและพัฒนาระบบ ERP ที่ใช้ภายในเครือบริษัท ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

1


เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการ์เม้นท์ (Garment)  2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานและสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.OFFICE และคำนวณได้
 
รายละเอียดของงาน
 • คำนวณ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และประสานงานกับแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

4


Pattern

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 •   เพศชาย / หญิง
 •   วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาตร์ / คหกรรมศาสตร์ ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง          ยินดี รับนักศึกษาจบใหม่
 •   มีประสบการณ์ในการสร้างแพทเทิร์นด้วยมือ และการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ MODARIS V5 , 
 •   PATTERN 3D  2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 •   มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานและสื่อสารได้ดี
 •   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.OFFICE
 
รายละเอียดของงาน
 
 •   สร้างแพทเทิร์นเสื้อ กางเกง ด้วยมือและสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ MODARIS V5 และประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

2