Careers


Description

Position

Merchandiser

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย / หญิง                                                                                                                                   
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การจัดการ / บริหารธุรกิจ / วิศวกรรมศาตร์ /  คหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ Internet ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และโต้ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์ทางด้านการ์เม้น (Garment) 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านผ้าและเข้าใจการตัดเย็บผ้าเชิงอุตสาหกรรม
 
รายละเอียดของงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และประสานงานกับแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Click for Apply Job :
Apply

3


R&D(วิจัยและพัฒนา)

Job Focus
 
 •     ถ่าย VDO  วิเคราะห์การเคลื่อนไว้และการทำงานตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล
 •     หาเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนจาก Program MRL มีการเก็บข้อมูลเป็น Database
 •     คำนวณปริมาณการใช้เส้นด้ายและสไตล์ของงาน
 
Skill  Concentration
  
 •     จบปริญญาตรีสาขาคหกรรมบัณฑิต(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) หรือ ปวช./ปวส./เทียบเท่าม.6 (เป็นพนักงานรายวัน)
 •     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้
 •     ผ่านงานด้าน IE หรือมีประสบการณ์ทางด้านการ์เมนท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 •     สามารถเป็นผู้นำ/ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น
Click for Apply Job :
Apply

2