ลูกจ้าง / พนักงาน


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Mr. Virat Tangkarn
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Ms. Tanyatorn Lerspanyanun
ผู้จัดการทรัพยากรบุลคล
นายอนุวัฒน์ เด็นหลี
Merchandising Manager
Mrs. Wichuda Khemtong
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Mrs. Roongravee Imkamnerd
ผู้จัดการจัดการการวิเคราะห์คุณภาพ
Mrs. Sumitra Promsorn
ผู้จัดการนำเข้า-ส่งออก
Ms. Jiranun Thawanaunnop
Lean Manager
Mr. Surachai Chatapiwan
ผู้จัดการ IT
นายชัยนิเวศน์ เปรมพงศ์