Vision


วิสัยทัศน์

ทางบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้แก่พนักงานเพื่อร่วมกันปฏิบัติ ดังคำกล่าวที่ว่า “เราจะร่วมกันทำทุกวันให้ดีขึ้น” เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

พันธกิจ 4ส

  • สร้างรากฐานที่มันคง
  • สร้างวัฒนธรรมการปรับปรุง
  • สร้างความสุข
  • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม