สัมมนา ประจำปี 2560 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ จ.นครราชสีมา

05-Sep-2017 by admin
     โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังความสามารถองค์กร

        หลักสูตร  “HIT..มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง : HPO”
 
 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
 
1. เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมัครสมานสามัคคี  และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกัน แห่งมิตรภาพเพื่อการร่วมมือกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการ
2. เพื่อให้ฅน..HIT มีวิธีคิด มุมมอง และทัศนคติถูกต้องเหมาะสมต่อการเป็นองค์กรที่มีขีดความ สามารถสูง (HPO)
3. สร้างความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) เพื่อผลักดัน ให้ตนเองและองค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมียุทธศาสตร์
4. สั่งสมปรัชญา ความรู้ และหลักการของการเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) และ สามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
5. เพิ่มพูนประสบการณ์บทเรียนจากความสำเร็จ และความล้มเหลวขององค์กรชั้นนําระดับโลก ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้นําการเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง (HPO)
6. พัฒนาร่วมกันวิเคราะห์ “ตัวบ่งชี้” พฤติกรรมการแสดงออกตามคุณลักษณะของผู้ที่มีขีดความ สามารถสูง (HP) ที่บริษัทกําหนดขึ้นในปีที่แล้ว และทํากิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan 
 
 
 
ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม
 
29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 / ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
 
 
 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 
อาจารย์ภูว์สมิง   กองเกิด และทีมงาน      
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร  การบริหารความเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาผู้นําองค์กรธุรกิจเครือข่าย การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA   การทํางานเป็นทีม  การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)   กลยุทธ์ทาง  การตลาด การขาย และการบริการ  และเทคนิคการเป็นวิทยากร
 
•  ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้เกษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)  
•  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท โรงแรมกรีนแลนด์ บางกอก รีสอรท จํากัด
•  ประธานกรรามการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือวิชั่นกรุ๊ป (VisionGroup)
•  อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์