บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด สนับสนุนในการผลิตเสื้อ สำหรับกิจกรรม Bangkok Canal Run

16-Nov-2017 by admin
 
 
   บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด  ได้ให้การสนันสนุนกิจกรรม ดังนี้                                                                       
 
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “บางมดเฟสติวัล” ครั้งที่2                                                     
2. สนับสนุนในการผลิตเสื้อ สำหรับกิจกรรม Bangkok Canal Run     
ในวันเสาร์ที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
 
 
   การมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
จุดประสงค์โครงการ “บางมดเฟสติวัล”
1.ทำให้คนรู้จักบางมดมากขึ้น การท่องเที่ยวชุมชนคึกคัก ได้รู้จักผลงานของชุมชน
2.เกิดความร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.ช่วยให้ชุมชนในคลองได้รับการพัฒนา
4.ส่งเสริมความสัมพันระหว่างคนในชุมชนกับคนภายนอกพื้นที่
5.ทำให้สังคมผ่อนคลาย ให้ความบันเทิง ความรู้