Safety Supervisor

28-Nov-2018 by admin
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
  • เพศชาย / หญิง                                                                                                                                   
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ Internet ได้ดี
  • มีความรู้ทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน
  • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงาน 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 
  • วางแผนการทำงาน และแผนการอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี
  • รับผิดชอบการตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของกฎหมายและผู้บังคับบัญชามอบหมาย