Human Resource Manager

10-May-2013 by admin
Job Focus
  • วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
  • สามารถดำเนินการด้วยนโยบายเกี่ยวกับการบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ระบบค่าตอบแทน ระบการสรรหาว่าจ้าง และระบบประเมินผลปฏิบัติงาน
  • บริหารจัดการระบบการพัฒนาบุคลากร
 
Skill Concentration
  • จบปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ(ถ้ามีประสบการณ์ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 3-5 ปี
  • มีความรู้มาตรฐานเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น SA8000,ILO,FLA
  • สามารถพูดอ่านภาษาอังกฤษได้ดี