สมัครงาน


รายละเอียด

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีบุคลิกภาพ , ทัศนคติดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ,สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์เรื่องการวางแผนและจัดอบรม
รายละเอียดงาน
 • ดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนทั้งภายในและภายนอก
 • ดำเนินการวางแผน จัดทำระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และพัฒนาระบบการปฐมนิเทศ
 • ดูแลกลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

Human Resource Development


Product Developer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมสิ่งทอ / แฟชั่นดีไซด์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Officer และ Internet ได้ดี
 • มีพื้นฐานด้านงาน UX/UI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการด้านงานการ์เม้นท์ (Garment)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • วิเคราะห์และออกแบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตใน Pilot Projec
 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

หลายอัตรา


Graphic Design

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบ ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการ์ณ 3-5 ปี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่น และติดตามงาน
 •  
รายละเอียดของงาน
 
 • ดูแลและจัดทำ  Graphic ระบบ ERP ที่ใช้ภายในเครือบริษัท และ Web Site ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

1


Implement

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่น และติดตามงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์เป็นตรรกะ เข้าใจระบบการทำงาน และคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้
 • มีทักษะการใช้ฐานข้อมูล MS SQL SERVER
 • มีทักษะการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
 
รายละเอียดของงาน
 • ดูแลและ Support ระบบ ERP ที่ใช้ภายในเครือบริษัท ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

1