สมัครงาน


รายละเอียด

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย / หญิง                                                                                                                                   
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การจัดการ / บริหารธุรกิจ / วิศวกรรมศาตร์ /  คหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ Internet ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการ์เม้น (Garment) 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รายละเอียดของงาน
 • ติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ แล้วประสานงานกับแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดซื้ออุปกรณ์ และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

1


QA Product Safety

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย / หญิง                                                                                                                                   
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการวิศวกรรมศาตร์ /  คหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ Internet ได้
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือประกันคุณภาพ
 • รับรองการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆได้
 
รายละเอียดของงาน
 
 • ทำการตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยการคัดแยกของไม่ดีหรือของเสียออกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เหลือแต่ของดีสำหรับส่งมอบให้แก่ลูกค้า
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

2


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ISO

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • เพศชาย / หญิง                                                                                                                                   
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ Internet ได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในโรงงาน 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 
 • รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม
 • ควบคุมการจัดการระบบมลพิษอุตสหกรรม นำเสนอ และดำเนินการเพิ่มเติม

 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

1


เจ้าหน้าพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีบุคลิกภาพ , ทัศนคติดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ,สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์เรื่องการวางแผนและจัดอบรม
รายละเอียดงาน
 • ดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนทั้งภายในและภายนอก
 • ดำเนินการวางแผน จัดทำระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และพัฒนาระบบการปฐมนิเทศ
 • ดูแลกลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

Human Resource Development