สมัครงาน


รายละเอียด

ตำแหน่ง

R&D(วิจัยและพัฒนา)

Job Focus
 
 •     ถ่าย VDO  วิเคราะห์การเคลื่อนไว้และการทำงานตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล
 •     หาเวลามาตรฐานแต่ละขั้นตอนจาก Program MRL มีการเก็บข้อมูลเป็น Database
 •     คำนวณปริมาณการใช้เส้นด้ายและสไตล์ของงาน
 
Skill  Concentration
  
 •     จบปริญญาตรีสาขาคหกรรมบัณฑิต(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 •     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้
 •     ผ่านงานด้าน IE หรือมีประสบการณ์ทางด้านการ์เมนท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 •     สามารถเป็นผู้นำ/ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

2


Human Resource Manager

 
Job Focus
 
 •   วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
 •   สามารถดำเนินการด้วยนโยบายเกี่ยวกับการบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ระบบค่าตอบแทน ระบบการสรรหาว่าจ้าง และระบบประเมินผลปฏิบัติงาน
 •   บริหารจัดการระบบพัฒนาบุคลกร
 
Skill Concentation
 
 •  จบปรญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ(ถ้ามีประสบการณ์ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 3-5 ปี
 •  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น SA8000,lLo,FLA
 •  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
คลิ๊กปุ่มสมัครงานเพื่อสมัครงานนี้ :
สมัครงาน

1